Kontrollere lufttetthet

Den som har ansvarsrett for kontroll av lufttetthet, skal kontrollere at tetthetsmåling er gjennomført av utførende. Det skal kontrolleres at tetthetsmålingen er utført i henhold til  NS-EN 13829 og at resultatet av ligger innenfor forskriftskravet i TEK.

Tetthetsmåling vil normalt være den eneste måten utførende selv kan kvalitetssikre at tetthetskravet er oppfylt. Kontrollerklæring for lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.