Vi er en effektiv og moderne bedrift med solid fagkompetanse og rask respons!

Sikker

Med lang erfaring i bransjen kan du være trygg på at jobben utføres etter gjeldende regler og forskrifter.

Løsningsorientert

Vi er en løsningsorientert bedrift. Det er viktig for oss som bedrift å løse problemer og møte utfordringer i en jobb.

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring. Som kunde av oss skal du være fornøyd med alle tjenester og oppleve en høy grad av service.

Godkjent ENOVA energirådgiver

Vi vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken.

Velkommen til Bygg Control!

Elektriker

Bygg Control AS har lang erfaring innen byggfag og byggningsteknikk.

Med nye krav i byggteknisk forskrift hvor det fokuseres på energiøkonomi, isolasjonsevne og lufttetthet så vi behovet i markedet for tjenestene vi tilbyr.

Vårt langsiktige mål er å være en komplett leverandør av kontrolltjenester for byggebransjen. Vi starter med grunnleggende tjenester og skal utvikle flere etter hvert. For å nå målet skal vi finne de rette menneskene og bygge et godt miljø, både faglig og sosialt.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

ENOVA
ENOVA

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. 

ENOVA

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. 

Tetthetskontroll av klimaskjerm

Les mer ...

Godkjent ENOVA energirådgiver

Les mer ...

Uavhengig kontroll

Les mer ...

Termografering

Les mer ...

Energiberegning- og merking av bygg

Les mer ...

Tetthetskontroll av klimaskjerm

Tilbake til tjenesteoversikt

Tetthetskontroll av klimaskjerm

Vi kan hjelpe dere med tetthetskontroll av klimaskjermen i bygget under byggeprosessen for å unngå senere konsekvenser og før overtagelse for dokumentasjon.

Undersøkelser har påvist at luftlekkasjer er utbredt på nybygg. Det stiller kompetansekrav til både prosjekterende og utførende i byggeprosessen for å oppnå kravene i byggeteknisk forskrift. Vi kan hjelpe dere med tetthetskontroll av klimaskjermen i bygget under byggeprosessen for å unngå senere konsekvenser og før overtagelse for dokumentasjon. I tillegg kan vi hjelpe dere med rådgivning for å oppnå et godt resultat.

Vi har erfaring med små og store prosjekter som leiligheter, eneboliger, rekkehus, hele boligblokker, sykehus, idrettshaller, flerbrukshaller, butikkbygg og kjøpesenter.

I henhold til TEK (byggeteknisk forskrift) er det følgende krav til tetthet i bygninger: Ved 50 Pa trykkforskjell skal lekkasjetallene for småhus være ≤ 2,5 luftvekslinger pr. time. For øvrige bygninger skal lekkasjetallene være ≤ 1,5 luftvekslinger pr. time.

Har du et eldre bygg, kan vi hjelpe deg med å finne uønskede lekkasjer. Har du kalde gulv og ubehagelig trekk kan det være på grunn av luftlekkasjer. I tillegg til økt energiforbruk kan lekkasjene føre til økt risiko for kondens og soppvekst.

Vi benytter Retrotrec Blower-door for både små og store prosjekter. For deteksjon av lekkasjer benytter vi termografikamera, røykpenn og luftmengdemåler. Målingene blir utført i henhold til NS-EN 13829 og levert med prøverapport og tetthetsbevis

Uavhengig kontroll

1.1.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. De nye kravene om obligatorisk uavhengig kontroll gjelder for søknader som kommer inn til kommunen fra og med 1. januar 2013. For eneboliger i tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i klimaskjermen

Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll. Kontrollen utføres på hensiktsmessige tidspunkt i ulike faser av et byggeprosjekt. Ved avsluttet kontroll skal det leveres kontrollerklæring.

I samarbeid med vårt søsterselskap Bygg Engineering AS tilbyr vi uavhengig kontroll for eneboligprosjekter i Oslo, Akershus og Buskerud.

Kontrollere lufttetthet

Den som har ansvarsrett for kontroll av lufttetthet, skal kontrollere at tetthetsmåling er gjennomført av utførende. Det skal kontrolleres at tetthetsmålingen er utført i henhold til NS-EN 13829 og at resultatet av ligger innenfor forskriftskravet i TEK.

Tetthetsmåling vil normalt være den eneste måten utførende selv kan kvalitetssikre at tetthetskravet er oppfylt. Kontrollerklæring for lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

Kontrollere våtrom

Kontroll av våtrom skal inneholde:

  • Kontroll av plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert.
  • Visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk.
  • Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne ved utløp til gulv.
  • Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt.

Kontroll av våtrom er i hovedsak kontroll av utførelse. Kontroll av våtrom foretas i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert.

Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom skal foreligge senest ved ferdigattest.

Termografering

Bygg termografering

Med termografikamera visualiserer vi temperaturvariasjoner, både normale og unormale.

For å gjengi temperatur benyttes termografibilde med forskjellige paletter, det vil si farge eller gråtoner. På bygg kontrollerer og dokumenterer vi varmeisolasjon, kuldebroer, luftlekkasjer og ulike typer gulvvarme.

Skjulte feil og mangler ved utførelsen av isolasjonen, klimaskjermens tetthet og ulike typer fuktskader kan detekteres med termografering. Kuldebroer på grunn av feil konstruksjon vil vises tydelig i et termogram.

Hvem har nytte av termografering i byggebransjen?

Prosjekterende vil høste erfaring fra forskjellige konstruksjonstyper

Entreprenøren kan unngå byggefeil som kan få konsekvenser. Ved kontroller av et bygg i en tidlig fase avdekkes behov for endringer.

Eiendomsutviklere og forvaltere kan få kontrollert bygningene i forhold til varmeøkonomi, komfort og fuktskader.

Brukeren får dokumentert at bygget de overtar oppfyller lovte krav til isolasjonsevne og lufttetthet.

Elektro termografering

50% av alle branner skyldes feil i elektriske anlegg og halvparten av disse skyldes komponentfeil.

Ved å termografere elektriske anlegg finner vi unormale temperaturer og kan rapportere feil før de får utvikle seg. Ved å legge inn termografering av tavlene i internkontrollen deres økes sikkerheten betraktelig.

Forsikringsselskapene har fokus på termografering i tilstandskontrollen. De ser store besparelser for seg selv og for bedriftene ved å ha bedre kontroll. Det reduserer kostnader til reparasjon, driftstans og produksjonstap.

Bruksområder: Hovedfordelinger, underfordelinger, styretavler, ventilasjonsfordelinger, UPS, varmekabler, husinstallasjoner osv.

Vi utfører termografering på elektriske anlegg etter NEK 405-1 som uavhengig foretak type A:

Vi forestår ikke prosjektering, utførelse og reparasjoner av elektriske anlegg.

Ved alle oppdrag leverer vi en rapport med oversikt over termograferte anlegg. Rapporten utføres i henhold til NEK 405-1 med bilder og beskrivelse av avvik. I tillegg klassifiseres feilene med forslag til utbedring.

Energiberegning- og merking av bygg

Tilbake til tjenesteoversikt

Energiberegning- og merking av bygg

Vi kan hjelpe dere med energiberegning og energimerking av yrkesbygg og nye byggeprosjekter.

For private boliger se: www.energimerking.no

Fra 1 juli 2010 er energimerking av boliger og bygninger obligatorisk ved salg og utleie. Energimerking skal øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Vi har kompetansen og beregningsprogram som kreves for å utføre energivurdering og energimerking.

Energimerking av yrkesbygg

Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Vi tilfredsstiller kompetansekravet i forskriften for energimerking av yrkesbygg og nye boliger. Hvis bygningen markedsføres, skal det komme frem hvilket energimerke bygget har fått. Som kjøper eller leietaker har du krav på å se energiattesten. Attesten kan gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygget er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.

Energimerking av boliger

Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut en bolig. Ansvaret ligger hos eierne for å gjennomføre energimerkingen. Du kan selv utføre energimerking av eksisterende boliger. Nye boliger skal energimerkes av en ekspert. Hvis boligen markedsføres, skal det komme frem hvilket energimerke boligen har fått. Som kjøper eller leietaker har du krav på å se energiattesten. Attesten kan gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand boligen er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker boligen.

For mer informasjon: www.energimerking.no

Kontaktskjema

22 22 40 00
Holumbakken 10 A, 1481 HAGAN
Orgnr 917 582 610